Philatelistenclub Tiel

21 februari: WILDE VEILING

Donderdag 21 februari a.s. houden wij weer onze jaarlijkse wilde veiling. Een activiteit met vaak verrassingen en onverwachte vondsten.

Vooraf: inzendingen aanmelden
Inzenders worden verzocht vooraf bij de voorzitter het aantal  kavels aan te melden, dat zij willen inbrengen voor deze veiling. Het inleveren gebeurt eerst op de veilingavond zelf graag uiterlijk 19.45 uur. De kavels dienen genummerd en geprijsd te worden aangeleverd en voorzien te zijn van een lijst in 2-voud  met naam, kavelnummer, omschrijving , inzetprijs en, indien van toepassing,  de minimum verkoopprijs.
Indien er teveel kavels worden aangemeld gebeurt acceptatie op volgorde van aanmelding en kan uw inzending worden geweigerd.

Aanmeldingen uiterlijk 15 februari a.s. per email aan: voorzitter@postzegelclubtiel.nl of per telefoon 0344-617583.

Spelregels voor de veilingavond:

Kavels mogen uit allerlei filatelistisch materiaal bestaan, zoals postzegels, brieven, postwaardestukken, catalogi, albums, albumbladen, lectuur etc. Alle vormen zijn toegestaan: wel of niet afgeweekte zegels in dozen, zakjes, insteekboeken, albums of kisten. Ook combinaties van filatelistische artikelen zijn mogelijk. De wilde veiling is minder geschikt voor losse postzegels of aparte series.

Maandelijkse bijeenkomst van de Philatelistenclub - Tiel

35e Jaargang - Nummer 2 – Februari 2019

Donderdag 21 Februari 2019

In het Verenigingsgebouw van de AVGN
Scheeringlaan 4a, Tiel.
Tel.: 0344- 615718.

PROGRAMMA"Collectie Jan Kers" geschonken aan Regionaal Archief Rivierenland.

In 2003 schonk ons lid Jan Kers een grote hoeveelheid filatelistisch materiaal bestaande uit postzegels, stempelafdrukken, poststukken, etc. aan onze vereniging. Jan Kers was vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van een poststuk en daarmee in de route die het had afgelegd, de wijze waarop dat gegaan was en hoe dat proces werkte. Jan Kers beschikte ook over grote kennis van en materiaal over de streekhistorie van het Gelders Rivierengebied. Het geschonken materiaal bevatte ook daarover veel bijpassend ander materiaal zoals ansichtkaarten met aantekeningen, krantenartikelen, schema’s, correspondentie en toelichtende door hemzelf geschreven teksten.

Het geschonken materiaal was niet alleen zeer omvangrijk maar ook ongeordend. Onze vereniging is er, vooral door veel inzet van enkele vrijwilligers, in geslaagd het materiaal te ordenen en systematisch toegankelijk te maken in een collectie van dertig ringbanden.
Deze “Collectie Jan Kers, Postgeschiedenis van Tiel en Omgeving” is vanaf oktober 2007 deel geweest van onze verenigingsbibliotheek en was daarmee toegankelijk voor onze leden.

In verband met het steeds kleiner worden van de verenging en daarmee van het aantal keren dat het materiaal nog geraadpleegd wordt, heeft het bestuur besloten deze collectie aan te bieden aan het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel. Aangezien de collectie niet alleen filatelistische geschiedenis omvat maar een brede streek-historische waarde heeft die daar ver boven uit gaat, heeft het RAR dit aanbod graag geaccepteerd.

Hiermee is voor lange termijn zorgvuldige bewaring en instandhouding van de collectie gewaarborgd en is de collectie ook voor een zeer groot publiek toegankelijk gemaakt.

Op 11 december 2018 heeft de formele overdracht plaats gevonden met de ondertekening van de “Overeenkomst van Schenking” door Mevrouw E. (Ella) Kok – Majewska, directeur/streekarchivaris van het RAR en de heer B.C. (Ben) van Oort, voorzitter van de Philatelistenclub Tiel.

(c) foto en tekst: JdL.


GEVRAAGD Voorzitter

Aan het eind van het seizoen 2018/2019 treedt Ben van Oort af als voorzitter van onze vereniging.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe


VOORZITTER

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement leidt de voorzitter de bijeenkomsten en de algemene vergadering. Verder zijn aan de functie van de voorzitter geen nadere taken of bevoegdheden opgedragen.
In de praktijk is het ook zo, dat de voorzitter, meestal tezamen met een ander bestuurslid, de vereniging vertegenwoordigt in de regionale bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering van de KNBF en SVFilatelie.
De huidige voorzitter voert buiten de taak van voorzitter nog een 2-tal taken binnen de vereniging uit, te weten:
• Verzorgen Nieuwtjes Nederland;
• Veilingmeester.

Inlichtingen hierover en aanmelden
bij het huidige bestuur