Philatelistenclub Tiel

Maandelijkse bijeenkomst van de Philatelistenclub - Tiel

Donderdag 20 Juni 2019

In het Verenigingsgebouw van de AVGN
Scheeringlaan 4a, Tiel.
Tel.: 0344- 615718.

Vanaf 19.00 uur is de zaal open

PROGRAMMA

HULDIGING JUBILARISSEN en AFSCHEID BESTUURSLEDEN

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 april 2019 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Dit jaar waren het de heer A. Langelaar voor diens 50-jarig jubileum. Helaas kon hij vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.
Er waren deze keer vier leden die 40 jaar lid zijn, t.w. (v.l.n.r.) de heren P (Piet) van Ingen, G.J.D. (Hans) van Sijll, G.J. (Gerrit) de Krieger en A.P.H. (Antoon) Romijn. Zij ontvangen de traditionele oorkonde.

Daarnaast waren er drie bestuursleden die hun bestuursfunctie om verschillende redenen beëindigden, en wel (v.l.n.r.) mevrouw
M.A. (Riet) Wieman – leider rondzendverkeer-, de heer B.C. (Ben) van Oort – ruim 22 jaar voorzitter- en mevrouw J.C.Jacqueline Schoots – ledenadministratie.

Ook deze aftredende bestuursleden werden in het zonnetje gezet met lovende woorden en dank voor hun jarenlange inzet en trouwe werkzaamheden, daarbij uiteraard ook een passend geschenk.

Allen werden daarnaast ook fraai in de bloemen gezet.

foto’s en tekst: JdL


IN MEMORIAM

Begin april ontvingen bij het droevige bericht dat ons erelid Jan Evert Schelling was overleden.

Jan is 48 jaar (!) lid geweest van onze postzegelclub en heeft diverse functies bekleed. Van 1989 tot 1998 was hij secretaris. Vanaf 1995 tot 1998 tevens vice-voorzitter.

Na deze jaren van “trouwe dienst” en voor de vele inspanningen die hij voor de club verricht heeft, werd hem in 1999 het erelidmaatschap gegund.

Jan bezat een grote filatelistische kennis. Hij hield graag lezingen over de postverbindingen in West-Indië tijdens Wereld Oorlog II.

Er werden door hem ook lezingen verzorgd over vakantiebestemmingen waar hij was geweest.

Bij zijn 40-jarig jubileum is hem een oorkonde toegekend, waarbij hij niet zelf aanwezig kon zijn. Diverse keren is hem aangeboden de oorkonde op te sturen of zelfs thuis te brengen. Daar wilde hij niets van weten, want hij wilde graag nog één keer bij een bijeenkomst in Tiel aanwezig zijn en dan nog één keer een lezing houden. Helaas mocht dit niet meer zo zijn.

Wij hebben de oorkonde aan zijn familie opgestuurd. Wellicht een mooi aandenken aan het grootse postzegelverleden van Jan.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.Wist u dat……..? In de herhalingGEVRAAGD Voorzitter

Aan het eind van het seizoen 2018/2019 treedt Ben van Oort af als voorzitter van onze vereniging.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe


VOORZITTER

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement leidt de voorzitter de bijeenkomsten en de algemene vergadering. Verder zijn aan de functie van de voorzitter geen nadere taken of bevoegdheden opgedragen.
In de praktijk is het ook zo, dat de voorzitter, meestal tezamen met een ander bestuurslid, de vereniging vertegenwoordigt in de regionale bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering van de KNBF en SVFilatelie.
De huidige voorzitter voert buiten de taak van voorzitter nog een 2-tal taken binnen de vereniging uit, te weten:
• Verzorgen Nieuwtjes Nederland;
• Veilingmeester.

Inlichtingen hierover en aanmelden
bij het huidige bestuurFILAGENDA


advertentie


advertentie