welkom bij Philatelistenclub Tiel


De Vereniging Philatelistenclub - Tiel, Postzegelvereniging Gelders Rivierengebied, heeft in artikel 3 van haar statuten de volgende doelstelling staan:

"De vereniging stelt zich ten doel de filatelistische belangen van haar leden te behartigen, alsmede de filatelie in de ruimste zin van het woord te bevorderen".

De vereniging richt zich niet alleen op het verzamelen door haar leden van postzegels per land, thema of motief, maar wil uitdrukkelijk een educatieve rol vervullen op alle terreinen die direct of indirect met filatelie te maken hebben of waarbij filatelie een ondersteunende rol speelt.

De vereniging tracht deze doelstelling te verwezenlijken door haar leden op verschillende terreinen te ondersteunen: kennisverbetering (lezingen, cursussen, bibliotheek), hulp en mogelijkheden bieden bij het verkrijgen en eventueel afstoten van filatelistisch materiaal (ruilavonden, rondzendverkeer, veilingen) en het organiseren van onderlinge contacten (maandelijkse ledenavond).

Leden ontvangen het Maandblad Filatelie. Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) en het Samenwerkingsverband Filatelie (SVF).