Foto Nieuws - bijzonder momenten bij Postzegelclub Tiel


Huldiging jubilarissen en afscheid bestuursleden


Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 mei 2022 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Dit jaar waren het de heer A.J.Vogelzang en  C.J.Schröer voor diens 50-jarig jubileum.

Er waren deze keer vijf leden die 25 jaar lid zijn, t.w. F. Niemeijer, J.Poldervaart, H van Dintel, J.C. Schoots en W.A.v.Tuil. Zij ontvangen de traditionele oorkonde.  Helaas kon B.Visser vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.

Op de foto v.l.n.r. Willie van Tuil,  Jan Poldervaart, Bert Vogelzang, Cees Schröer, Frank Niemeijer,  Jacqueline Schoots en  Henk van Dintel.

Op de tweede foto José de Leeuw.

Daarnaast was er één bestuurslid die haar bestuursfunctie moest beëindigden vanwege gezondheidsredenen en wel José van Leeuwen (penningmeester)

Huldiging jubilarissen en afscheid bestuursleden


Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april 2019 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.


Dit jaar waren het de heer A. Langelaar voor diens 50-jarig jubileum. Helaas kon hij vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.
Er waren deze keer vier leden die 40 jaar lid zijn, t.w. (v.l.n.r.) de heren P (Piet) van Ingen, G.J.D. (Hans) van Sijll, G.J. (Gerrit) de Krieger en A.P.H. (Antoon) Romijn). Zij ontvangen de traditionele oorkonde.

Daarnaast waren er drie bestuursleden die hun bestuursfunctie om verschillende redenen beëindigden, en wel (v.l.n.r.) mevrouw M.A. (Riet) Wieman – leider rondzendverkeer-, de heer B.C. (Ben) van Oort – ruim 22 jaar voorzitter- en mevrouw J.C.Jacqueline) Schoots – ledenadministratie.Ook deze aftredende bestuursleden werden in het zonnetje gezet met lovende woorden en dank voor hun jarenlange inzet en trouwe werkzaamheden, daarbij uiteraard ook een passend geschenk.
Allen werden daarnaast ook fraai in de bloemen gezet.


foto’s en tekst:: JdL

"Collectie Jan Kers" geschonken aan Regionaal Archief Rivierenland


In 2003 schonk ons lid Jan Kers een grote hoeveelheid filatelistisch materiaal bestaande uit postzegels, stempelafdrukken, poststukken, etc. aan onze vereniging. Jan Kers was vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van een poststuk en daarmee in de route die het had afgelegd, de wijze waarop dat gegaan was en hoe dat proces werkte. Jan Kers beschikte ook over grote kennis van en materiaal over de streekhistorie van het Gelders Rivierengebied. Het geschonken materiaal bevatte ook daarover veel bijpassend ander materiaal zoals ansichtkaarten met aantekeningen, krantenartikelen, schema’s, correspondentie en toelichtende door hemzelf geschreven teksten.
Het geschonken materiaal was niet alleen zeer omvangrijk maar ook ongeordend. Onze vereniging is er, vooral door veel inzet van enkele vrijwilligers, in geslaagd het materiaal te ordenen en systematisch toegankelijk te maken in een collectie van dertig ringbanden.
Deze “Collectie Jan Kers, Postgeschiedenis van Tiel en Omgeving” is vanaf oktober 2007 deel geweest van onze verenigingsbibliotheek en was daarmee toegankelijk voor onze leden.
In verband met het steeds kleiner worden van de verenging en daarmee van het aantal keren dat het materiaal nog geraadpleegd wordt, heeft het bestuur besloten deze collectie aan te bieden aan het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel. Aangezien de collectie niet alleen filatelistische geschiedenis omvat maar een brede streek-historische waarde heeft die daar ver boven uit gaat, heeft het RAR dit aanbod graag geaccepteerd.
Hiermee is voor lange termijn zorgvuldige bewaring en instandhouding van de collectie gewaarborgd en is de collectie ook voor een zeer groot publiek toegankelijk gemaakt.
Op 11 december 2018 heeft de formele overdracht plaats gevonden met de ondertekening van de “Overeenkomst van Schenking” door Mevrouw E. (Ella) Kok – Majewska, directeur/streekarchivaris van het RAR en de heer B.C. (Ben) van Oort, voorzitter van de Philatelistenclub Tiel.

(c) foto en tekst: JdL.

Jubilarissen gehuldigd
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 april 2018 van de Philatelistenclub Tiel werden drie jubilarissen gehuldigd. Op de foto v.l.n.r. de heer Ron Stap (25 jaar), de heer Wim Veerman (40 jaar) en de heer Daan Renshof (25 jaar). Voor alle drie een welverdiende oorkonde en een mooie bos bloemen.